МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

НАТРІЮ ПЕРТЕХНЕТАТ 99mТс

Група/призначення:

Радіоізотопний діагностичний препарат. Технецій 99m – радіонуклід, який використовується для діагностики/візуалізації. Це гама-випромінюючий радіонуклід.

На відміну від натрію йодиду (радіоактивний йод) натрію пертехнетат 99mTc, накопичуючись в щитоподібній залозі не приймає участі в синтезі тиреоїдних гормонів. Тому він використовується для сцинтиграфічних досліджень щитоподібної залози на фоні прийому антитиреоїдних препаратів, які блокують захоплення йоду щитоподібною залозою. Препарат повільно виводиться з циркулюючої крові, що дозволяє використовувати його для оцінки динамічних характеристик кровотоку в різних органах.

Альтернативні назви / синоніми:

Кардіоліт, технецій-99m.

Діюча речовина:

Технецій-99m (у вигляді натрію пертехнетату).

Рекомендації при вагітності:

Призначати тільки за чіткими показами.

Рекомендації при лактації:

Призупиняти на термін в залежності від дози.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Вплив при вагітності можна оцінити, виходячи з дози опромінення та конкретної процедури. Також див. статті Радіонукліди та Рентгенівське випромінення.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Технецій 99m проникає через плаценту у щурів, морських свинок, овець, тому це можна припустити і в людини.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

В тексті використано наступні одиниці радіоактивності:

  • Кюрі (Кі, Curie) – одиниця радіоактивності, що дорівнює радіоактивності речовини, в якій протягом 1 сек відбувається 3,7×1010радіоактивних розпадів. З 1985 року замість одиниці радіоактивності Кюрі у системі СІ використовується одиниця виміру радіоактивності Бекерель.
  • Бекерель – (Бк, Bq) – одиниця  виміру радіоактивності речовини. Один Бк дорівнює радіоактивності матеріалу, в якому щосекунди відбувається один акт розпаду.
  • Зіверт (Зв, Sv) – одиниця вимірювання еквівалентної дози іонізуючого випромінювання в системі СІ. Один зіверт дорівнює еквівалентній дозі будь-якого виду випромінювання, поглинутої одним кілограмом біологічної тканини, що створює такий же біологічний ефект, як і поглинута доза в один грей рентгенівського або γ-випромінювання. Природний радіаційний фон становить від 0,05 до 0,2 мікрозіверта на годину.
  • 1 РЕМ – 10 мЗв (зіверт). Кількісна оцінка ризику для людини при рентгенологічному дослідженні проводиться тільки у випадку отримання дози понад 5 РЕМ (50 мЗв) протягом 1 року або при отриманні дози 10 РЕМ протягом всього життя на додаток до природного опромінення.

Визначення ризику для плода проводили, екстраполюючи дані, отримані від дорослих, що не є точним і потребує додаткових обстежень. За оцінками доза опромінення, яку плід отримує від візуалізації з 99m-Tc значно нижча за 5 РЕМ.

Наприклад, при застосуванні Tc-99m DTPA (diethylene-triamine-pentaacetate) для визначення можливої легеневої емболії у вагітної на 10 тижні вагітності підрахована доза для плода становила 0,05 РЕМ. Детальніша інформація про ризик при різних дозах радіації наводиться у статтях Радіонукліди та Рентгенівське опромінення.

Ретроспективне обсерваційне когортне дослідження, проведене в Німеччині, виявило жінок, яким при вагітності проводили 99m-Tc-сцінтіографію щитоподібної залози (N=102) та кісток (N=20) і порівняло результати їхніх вагітностей з контрольною групою вагітних без тератогенного впливу. В межах цієї невеликої вибірки не продемонстровано істотного зростання частоти великих вроджених вад розвитку, спонтанних абортів, зміни параметрів новонароджених після пренатального впливу 99m-Tc.

Визначення поглинутої дози при використанні 99м Tc DTPA продемонструвало важливу роль вмісту сечового міхура в отриманій дозі опромінення, в тому числі і матки. Тому рекомендовано індукувати діурез вагітній, яка отримує 99m Тс-DTPA для мінімалізації радіаційного опромінення плода. Виходячи з розрахунків на основі фантомної моделі група дослідників рекомендує вагітним медпрацівникам проводити не більше шести досліджень з 99m-Tc у дорослих або не більше одного сканування всього тіла з І-131 на день і користуватись більш чутливим дозиметром, ніж зазначено на плівці.

Застосування препарату під час вигодовування:

Технецій 99m проникає до грудного молока.

Радіоактивність в молоці після призначення дози 500 МБк 99m-Tc-HMPAO (hexamethylpropyleneamineoxime) для дослідження перфузії мозку визначена на рівні 0,26 мЗв – досить низькому, щоб не потребувати припинення грудного вигодовування. Після дози 2мКі 99m-Tc MAA (microaggregated albumin) грудне вигодовування можна відновити через 24 години.

Друге дослідження виявило, що 48 годин було достатньо для зменшення радіоактивності грудного молока до допустимого рівня після дози 10-12 мКі.

Комісія США з ядерного регулювання рекомендує призупиняти грудне вигодовування після призначення різних досліджень з використанням 99m-Tc, так, після дози 4 мКі  – на 12,6 годин, якщо доза перевищує 12 мКі – на 12 годин, після дози 30 мКі – на 24 години.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 16.12.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 16.12.2016 р.