МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ПІТАВАСТАТИН

Група/призначення:  

Гіполіпідемічний засіб, препарат групи статинів. Статини — група гіполіпідемічних засобів, механізмом дії яких є пригнічення ферменту ГМГ – КоА редуктази, що каталізує початкові та проміжні стадії біосинтезу холестерину (перетворення ГМГ – КоА на меволат — попередник стеринів) у печінці та призводить до зниження рівня холестерину та ліпопротеїнів низької щільності в крові і підвищення ліпопротеїнів високої щільності. Ловастатин – перший препарат цієї групи застосований клінічно.

Покази: гіперхолестеринемія за відсутності ефекту від дієтотерапії, комбінована гіперхолестеринемія і тригліцеридемія (ІІА-ІІВ ступеня), ішемічна хвороба серця, профілактика інфаркту міокарда та інсульту, атеросклероз.

Альтернативні назви / синоніми: лівазо.
Діюча речовина: пітавастатин.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Немає ніякої користі та потреби для жінки лікуватись статинами в період вагітності, оскільки ця терапія довготривала, а холестерин відіграє певну роль в розвитку ембріону.

Відсутня інформація про лікування пітавастатином при вагітності у людини. Жінкам, які приймають пітавастатин слід припинити лікування при плануванні вагітності і, звичайно, протягом всієї вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. У щурів в період органогенезу дози, які призводили до системного впливу в 22 рази вищого від отримуваного у людини. Ця найнижча доза не призводила до несприятливих наслідків у плодів. При введенні препарату від періоду органогенезу протягом вагітності материнська токсичність (смертність при дозі втричі вищій та порушення лактації при дозі, вдвічі вищій) призводила до зниження виживання новонароджених. У кролів материнську токсичність (зменшення ваги тіла та самовільні аборти) спостерігали на фоні чотирикратної дози.

Карциногенні дослідження у мишей були негативними, але високі дози (в 295 разів) призводили до виникнення фолікулярних пухлин щитоподібної залози у щурів. Високі дози не порушували фертильності у самок та самців щурів.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Пітавастатин метаболізується до неактивних метаболітів. Зв’язування з білками плазми високе (>99%), в основному з альбуміном та альфа-1 кислим глікопротеїном. Середній період напіввиведення становить 12 годин.

Невідомо, чи пітавастатин проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага та період напіввиведення припускають такий трансфер, але високий рівень зв’язування з білками буде обмежувати його. Відомо, що у щурів препарат проникає через плаценту.

Позаяк холестерин зв’язується з сигнальним білком (Sonic Hedgehog protein), який відіграє важливу роль в розвитку ембріону, було висловлене припущення, що зміни продукції холестерину, викликані препаратами цієї групи, можуть зашкодити нормальному розвитку ембріона. Дослідники з Національного інституту здоров’я США припустили, що можливий ризик розвитку голопрозенцефалії у плода викликаний змінами сигнального білка у щурів, які отримували препарати для зниження рівня холестерину. Одна група коментаторів поставила під сумнів такі припущення щодо голопрозенцефалії.

Два повідомлення від тератологічних інформаційних служб представили результати 58 вагітностей, при яких жінки в І триместрі вживали статини, і не відзначено підвищеного ризику розвитку вроджених вад.

У 2002 році огляд на основі опитування вживання ліків, що знижують рівень холестерину категорії Х (згідно FDA, аторвастатин входить в цю групу). Деякі дані свідчать про вищу частоту переривання вагітності в групі жінок, що вживали препарати в І триместрі, ніж в цілому в популяції.

Застосування препарату під час вигодовування: 

Згідно з рев’ю FDA пітавастатин виявлявся в молоці щурів в концентрації, яка у 7 разів перевищує цей показник у плазмі матері. Призначення пітавастатину щурам на пізніх термінах вагітності та лактації призводило до загибелі матерів та порушення лактації при дозах, в 6,7 разів вищих за використовувані для пацієнтів, виходячи з концентрації в плазмі.

Відсутня інформація про використання пітавастатину при лактації у людини. Молекулярна вага препарату та період його напіввиведення припускають екскрецію до грудного молока, але високий рівень зв’язування з білками обмежить кількість. Принаймні два подібні препарати – флувастатин та правастатин – виявляються в грудному молоці. Через потенційний несприятливий вплив на немовля, яке знаходиться на грудному вигодовуванні  препарат протипоказаний в період лактації.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Не спостерігали впливу пітавастатину на фертильність у щурів при дозах в 56 разів (самці) та 354 рази (самки) вищих від рекомендованих для людини, виходячи з концентрації в плазмі. У кролів 15 та 28-кратні дози знижували рівні імплантації та виживання ембріонів без токсичного впливу на материнський організм.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 01.11.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 02.11.2017 р.