МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АТОРВАСТАТИН

Група/призначення:

Гіполіпідемічний засіб, препарат групи статинів – знижують рівень холестерину. Використовується як доповнення до дієти з метою зниження підвищеного рівня загального холестерину, ліпопротеїдів низької щільності, аполінопротеїну В і тригліцеридів у хворих на первинну гіперхолістеринемію, комбіновану гіперліпідемію.

Статини — група гіполіпідемічних засобів, механізмом дії яких є пригнічення ферменту ГМГ – КоА редуктази, що каталізує початкові та проміжні стадії біосинтезу холестерину (перетворення ГМГ – КоА на меволат — попередник стеринів) у печінці, та призводить до зниження рівня холестерину та ліпопротеїнів низької щільності в крові і підвищення ліпопротеїнів високої щільності. Ловастатин – перший препарат цієї групи застосований клінічно.

Покази: гіперхолестеринемія за відсутності ефекту від дієтотерапії, комбінована гіперхолестеринемія і тригліцеридемія (ІІА-ІІВ ступеня), ішемічна хвороба серця, профілактика інфаркту міокарда та інсульту, атеросклероз.

Альтернативні назви / синоніми:

Аторвокс, аторис, торвакард.

Діюча речовина: аторвастатин.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Враховуючи дані від експериментальних тварин та невеликої кількості випадків, описаних у людини, ризик в І триместрі щодо зростання частоти вроджених вад вважається низьким. Холестерин є важливим для розвитку плода, а користь від лікування гіперліпідемії при вагітності сумнівна. Тому аторвастатин не рекомендується  приймати при вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Повідомляється про проникнення аторвастатину через плаценту у щурів. Цей препарат не викликає зростання частоти вроджених аномалій у щурів та кролів при введенні дози до 300 та 100 мг/кг/день відповідно. Високі дози є токсичними для матері, призводять до зниження ваги плода та виживання дитинчат.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Два дослідники з Національного інституту здоров’я США описали 9 випадків вживання статинів в І триместрі. Цими препаратами були: аторвастатин (2 випадки), церивастатин (1), ловастатин (4) та симвастатин (2). В деяких випадках використовувалась комбінація різних препаратів, у матері з цукровим діабетом народилась дитина з розщілиною хребта. Позаяк холестерин зв’язується з сигнальним білком (Sonic Hedgehog protein), який відіграє важливу роль в розвитку ембріону, було висловлене припущення, що зміни продукції холестерину, викликані препаратами цієї групи, можуть зашкодити нормальному розвитку ембріона. Дослідники з Національного інституту здоров’я США припустили, що можливий ризик розвитку голопрозенцефалії у плода викликаний змінами сигнального білка у щурів, які отримували препарати для зниження рівня холестерину. Одна група коментаторів поставила під сумнів такі припущення щодо голопрозенцефалії.

Спостереження, проведені після продажу двох інших інгібіторів ГМГ – КоА – редуктази не показали зростання ризику вроджених аномалій у дітей жінок, що вживали ці препарати (також див. Ловастатин).

Два повідомлення від тератологічних інформаційних служб надали результати 58 вагітностей, при яких жінки в І триместрі вживали статини, і не відмічено підвищеного ризику розвитку вроджених вад.

В 2005 році дослідники компанії Merck & Co., виробника симвастатину та ловастатину, проаналізували реєстр 154 народжень з використанням в І триместрі одного з цих препаратів. Виявлено 6 вроджених вад: хромосомну транслокацію, трисомію 18, гіпоспадію, атрезію дванадцятипалої кишки, розщілину губи, ваду розвитку шкіри. Частота вроджених вад не є підвищеною.

Інформація від тератологічної інформаційної служби, яка охопила 46 жінок, що вживали аторвастатин в І триместрі вагітності не містить даних про зростання ризику вроджених аномалій або переривання вагітності.

В інших повідомленнях описуються вроджені вади при вживанні аторвастатину або подібного препарату при вагітності, але жодне з них не показує загальне зростання ризику вад або якісь специфічні вади.

Інше повідомлення тератологічної інформаційної служби повідомляє про відсутність підвищеного ризику вроджених вад або переривань вагітностей після вживання симвастатину (n=124), аторвастатину (n=67), правастатину (n=32), розувастатину (n=18), флувастатину (n=7), церівастатину (n=1). Відмічено зростання частоти передчасних пологів, що може бути пов’язаним з основним захворюванням матерів.

У 2002 році проведене опитування щодо вживання ліків, що знижують рівень холестерину категорії Х (згідно FDA, аторвастатин входить в цю групу). Дані свідчать про вищу частоту переривання вагітності в групі жінок, що вживали препарати в І триместрі, ніж в цілому в популяції.

Застосування препарату під час вигодовування:

Повідомляється про проникнення аторвастатину в молоко щурів. Вважається, що на тривале лікування гіперхолестеринемії істотно не вплине перерва, зроблена при вагітності та лактації. Тому не рекомендується поєднувати таке лікування з вагітністю та лактацією.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

В інструкції повідомляється про відсутність впливу препарату на фертильність самок та самців щурів в дозах, які є токсичними для дорослого. Найвища доза в цих дослідженнях становила 175 мг/кг/день для самців та 225 мг/кг/день для самок. У 2-х з 10-ти щурів спостерігалась аплазія придатка та аспермія при дозі аторвастатину 100 мг/кг/день протягом 3 місяців (в 16 раз перевищує дозу для людини при відповідних розрахунках); вага яєчок значно зменшувалась при дозах 30 та 100 мг/кг, а вага придатка – при дозі 100 мг/кг.

У самців щурів, яким вводили 100 мг/кг/день протягом 11 тижнів до спарювання, спостерігали зниження рухливості та концентрації сперми, та зростання кількості аномальних сперматозоїдів.

В іншому дослідженні не виявлено впливу на фертильність у щурів, які отримували препарат пренатально.

Призначення собакам в дозі до 120 мг/кг/день протягом 2-х років не викликало змін сперматогенезу, незважаючи на загальну токсичність високих доз.

В невеликій групі з 16 чоловіків та 8 жінок в постменопаузі з діабетом ІІ типу проводилось лікування аторвастатином протягом 3-х місяців. Не виявлено суттєвих змін рівня статевих або стероїдних гормонів.

Дослідження з використанням інших статинів не показали впливу на статеву функцію.

Згідно з інструкцією, одночасне вживання аторвастатину та оральних контрацептивів підвищує показники АУК для норетіндрону та етинілестрадіолу. Не передбачається, що цей ефект знизить ефективність контрацепції.

У 2014 році вивчали дію аторвастатину в дозі 10 мг в день у 17 чоловіків протягом 5-ти місяців і виявили значне зниження якості сперми. Було знайдено зміни функції простати та придатка. В 65% обстежених протягом 3-х місяців після лікування був змінений хоча б один показник спермограми.

Використання аторвастатину у чоловіків з гіперліпідемією та еректильною дисфункцією дало кращі результати, ніж з плацебо, але аторвастатин не виявився настільки ефективним, як інші препарати для лікування таких проблем.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 01.05.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 09.07.2015 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!